Steun ons

SVRO

SVRO

Stichting Voor Reformatorische Ouderenzorg heeft twee locaties: Elim en Maranatha. Beide locaties maken onderdeel uit van Zorggroep Sirjon.

De stichting heeft tot grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden in Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien, waarin zij zowel de verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in de Heilige Schrift vervatte waarheden erkent te zijn uitgedrukt.

De stichting heeft ten doel overeenkomstig de geformuleerde grondslag, huisvesting en/of andere verzorging te bieden aan zorgbehoevende ouderen behorende tot de Gereformeerde Gemeenten en andere reformatorische kerken in zoverre men bereid is de grondslag van de stichting te onderschrijven.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. Het stichten, in stand houden en exploiteren van één of meer verzorgingshuizen, al dan niet in combinatie met andere woonvormen voor ouderen en andere zorgbehoevenden;
  2. Alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. SVRO is onderdeel van Zorggroep Sirjon. De instellingen voor gehandicaptenzorg maken eveneens onderdeel uit van deze zorggroep.

Bekijk onze projecten

Elim en Maranatha

Elim en Maranatha

Er zijn een tweetal gelieerde stichtingen die actief de fondsenwerving voor onze locaties verrichten: Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim (RSIN 818946441) en Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha (RSIN 855867218). Deze stichtingen hebben zelf een ANBI status en leggen hierover verantwoording af via een eigen pagina op de website van respectievelijk Elim en Maranatha. Deze stichtingen hebben een zelfstandige positie met eigen jaarverslagen en beleidsplannen. Zij hebben ook een zelfstandig bestuur, waar één van de leden een bestuurslid van Zorggroep Sirjon betreft conform hetgeen in de statuten daarover is bepaald. Om deze reden is SVRO passief wat betreft fondsenwerving en zijn de financiële stromen zeer beperkt.

Samenstelling bestuur en honorering

Samenstelling bestuur en honorering

De stichting heeft een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. De samenstelling is voor de gehele Zorggroep Sirjon identiek.

Honorering
De honorering van zowel de leden van de Raad van Bestuur als van de Raad van Toezicht (feitelijke beleidsbepalers) vindt voor het geheel van Zorggroep Sirjon plaats conform de WNT-richtlijnen voor zorginstellingen. Hierover hebben wij verantwoording afgelegd in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sirjon Zorggroep. Er wordt geen aanvullende honorering verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht als gevolg van de ANBI-status. Alle leden ontvangen alleen een beloning op grond van hun uitvoerende taken en verantwoordelijkheden bij de zorginstellingen.

SVRO houdt zich aan de Governancecode Zorg en rapporteert hierover in de jaarverantwoording in DigiMV. Op onze website is het Reglement van de Raad van Bestuur en het Reglement van de Raad van Toezicht gepubliceerd.

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

SVRO heeft in een aantal documenten de visie, strategie en financiële onderbouwing beschreven.

Praktische gegevens

Praktische gegevens

Telefoon: 088 27 54 500
Postadres: Gieterijstraat 120, 2984 AB Ridderkerk

Bezoekadres Elim: Vliegersvelderlaan 42, 3771 VB  Barneveld
Bezoekadres Maranatha: Diekjansweg 1, 7462 JD  Rijssen

Mail en website Elim: info.elim@svro.nl | www.elim-barneveld.nl
Mail en website Maranatha: info.maranatha@svro.nl | www.maranatha-rijssen.nl

RSIN/fiscaal nummer: 803920325
Rekeningnummer: NL26 INGB 0655 4570 70 EUR