Klachtenregeling

In de voorzieningen van Elim en Maranatha proberen we u of uw familielid zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar eerlijk is eerlijk, daarbij kan wel eens wat misgaan. Als u in het kader van de zorgverlening onjuist of onzorgvuldig behandeld bent, is het mogelijk een klacht in te dienen.

Klagen heeft vaak een negatieve bijklank, maar dit hoeft niet zo te zijn. Als organisatie leren we immers ook van uw klacht en kunnen we onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere cliënten van Elim en Maranatha.

Eerst praten
Als u een klacht heeft, praat er dan eerst over met de persoon die het betreft. Deze heeft het recht om als eerste te weten dat u niet tevreden bent. Uw opmerkingen bieden hem of haar de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Lukt dit niet, ga dan naar de leidinggevende om de zaak te bespreken. Als u van mening bent dat er vervolgens geen verandering is opgetreden of dat uw klacht niet voldoende gehoord is, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris
Iedere zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris, dit is bij de wet geregeld. Bij deze functionaris kunt u als cliënt of als vertegenwoordiger van een bewoner terecht als u een klacht hebt of als u ontevreden bent over de zorg- of dienstverlening. De klachtenfunctionaris luistert naar u en gaat met u na wat uw wensen en behoeften zijn. Zij denkt met u mee over het vinden van een passende oplossing. Wilt u informatie over wat er anders is gegaan, dan u had gedacht? Wilt u herhaling voorkomen of voelt u zich miskend? Dan kan de klachtenfunctionaris u ondersteunen bij het aangaan van een gesprek hierover. Zo nodig bemiddelt zij bij een gesprek tussen u en degene tegen wie de klacht zich richt. Daarbij kiest zij géén partij. Het doel is herstel van vertrouwen, zodat u en de medewerker of zorgverlener weer samen verder kunnen.

Als u een Jeugdwet-indicatie heeft, kunt u zich voor ondersteuning wenden tot vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Deze organisatie voert landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uit, in opdracht van de gemeenten. De vertrouwenspersonen kunnen kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers begeleiden, die advies vragen of een klacht hebben over de geboden jeugdhulp. Kijk voor meer informatie op https://www.akj.nl/ouders/klacht/.

Klachtenregeling
Via deze link heeft u inzage in onze klachtenregeling.

Contactgegevens klachtenfunctionaris
Per post:
Klachtenfunctionaris Sirjon
p/a Secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 290
2980 AG RIDDERKERK

Per e-mail: klachten@sirjon.nl
Telefonisch: 088-2754500

Klachtenformulier medewerkers

Klachtenformulier voor cliënten

Oordeel Raad van Bestuur of advies van de klachtencommissie
Leidt de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u kiezen uit twee vervolg opties:

  1. Een klacht indienen bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal een oordeel geven op de klacht, nadat zij degene op wie de klacht betrekking heeft, gelegenheid heeft gegeven om op de klacht te reageren. Voordat de Raad van Bestuur een oordeel geeft kan zij, als zij daar behoefte aan heeft, een advies vragen aan de klachtencommissie.
  2. Een advies vragen van de klachtencommissie. Zij onderzoekt de klacht in het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving en geeft op basis van haar bevindingen een advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal daarna het oordeel geven of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie kan de Raad van Bestuur ook adviseren om maatregelen te nemen.

Beide trajecten lopen via de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie
Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de Raad van Bestuur, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hierover verder informeren.