Missie en visie

Missie

”Het dienen van mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun hoge leeftijd en daarmee doen wat de Heere van ons vraagt.”

Visie

De visie is gebaseerd op het Bijbelse gebod ‘God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf’. Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen. Deze visie doortrekt de gehele zorggroep en komt tot uiting in ons identiteitsbewijs ‘Delen door liefde’.

Kernwaarden

Ons verhaal onderbouwen we met vier kernwaarden:

 1. Gelijkwaardig
  Ieder mens is, als uniek schepsel van God, gelijkwaardig. Dit is dan ook het vertrekpunt voor de bejegening van onze cliënten. We hebben respect voor elk mensenleven. Enerzijds mogen wij een belangrijke plaats innemen in hun leven, maar andersom helpen zij ons om onze eigen afhankelijkheid te zien en trouw en dienstbaar te zijn. We geven én ontvangen.
 2. Liefdevol
  Vanuit oprechte liefde voor onze naasten zoeken wij samen naar de beste zorg. Dát biedt perspectief. We geloven niet alleen dat naastenliefde onze Bijbelse opdracht is, maar ervaren dit ook vanuit ons hart. Vanuit die liefde geven we oprechte aandacht aan onze cliënt.
 3. Toegewijd
  We doen ons werk vanuit ons hart en zijn innerlijk bewogen met onze cliënten en collega’s. We worden geraakt door mensen en voelen ons daarom betrokken en verantwoordelijk. Vanuit deze toewijding kennen we elkaar en dienen we met overgave.
 4. Verantwoordelijk
  Wij werken vanuit de Bijbelse opdracht om voor kwetsbare mensen te zorgen. Het is een voorrecht om hen te dienen en daarmee te doen wat de Heere van ons vraagt. We nemen onze verantwoordelijkheid om trouw en aanspreekbaar te zijn. Tegelijk delen we onze identiteit openlijk en doorleefd met onze cliënten, collega’s en omgeving.

Mensvisie en zorgvisie

De kernwaarden uit de visie ontvouwen zich verder in een mensvisie en zorgvisie. De mensvisie bepaalt hoe de cliënten bejegend worden.

Mensvisie
Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen, een eenheid van lichaam en geest met eigen sociale en emotionele relaties. Geschapen om tot Gods eer te leven. God, die in Christus door ons gekend moet worden, opdat ons leven weer tot Zijn doel komt. In onze gebrokenheid geeft Hij perspectief. Daarom treden we elkaar met liefde, respect en betrokkenheid tegemoet, op basis van gelijkwaardigheid. De zorgvisie beschrijft hoe de zorg- en dienstverlening gestalte krijgt.

Zorgvisie
Vanuit de visie biedt Zorggroep Sirjon identiteitsgebonden en kwalitatief goede zorg- en dienstverlening die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt:

 • De cliënt wordt bejegend als een persoon met eigen wensen en behoeften ten aanzien van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigenheid. Daar sluiten wij bij aan.
 • De cliënt wordt uitgenodigd om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, te benutten of te onderhouden en ook zelf dienstbaar te zijn. Om zo de cliënt tot zijn recht te laten komen, in zijn kracht te zetten en zijn welzijn te bevorderen. Zodat de cliënt een zo gewoon mogelijk leven kan leiden.
 • Zelf keuzes maken hoort daarbij. Dat betekent voor ons: altijd aan de cliënt vragen wat hij of zij wil en daarnaar luisteren. Dat biedt perspectief. Het Woord van God is daarbij ons richtsnoer.
 • Vanuit oprechte aandacht voor de cliënt wordt voortdurend, samen met de cliënt en het netwerk van mensen dat om hem of haar heen staat, gezocht naar wat het beste is. De professionele zorg en begeleiding aan de cliënt is aanvullend op of ondersteunend aan het netwerk van de cliënt.
 • De sfeer binnen de zorg en begeleiding komt overeen met de voor de cliënt vertrouwde leefsfeer. Vanwege de identiteit is er in de zorg en begeleiding extra aandacht voor levensvragen en het geestelijk welzijn van de cliënt.
 • We hebben oog voor de gemeenschap waarin de cliënt zich beweegt. We stimuleren en ondersteunen zowel de gemeenschap als de cliënt om voor elkaar van betekenis te zijn: de gemeenschap voor de cliënt en de cliënt voor de gemeenschap.
 • De innovatieve en technische ontwikkelingen voor de zorg en de begeleiding worden gevolgd. We zien kansen om met deze ontwikkelingen het welbevinden van cliënten te kunnen bevorderen of de doelmatigheid te kunnen vergroten.